Arena of Glory Winter 2018 Round 9 Detailed Results & VODs


Let’s check out Round 9 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 9 Detailed Results & VODs

TTN 0-2 OCS

TEAM THAINGUYEN vs OVERCLOCKERS [Vòng 9][06.10.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 9 Detailed Results & VODs

AA 2-0 ADN

TAMAGO AA vs HONOR ADONIS [Vòng 9][07.10.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 9 Detailed Results & VODs

EK 0-2 FL

ESPORTS KINGDOM vs TEAM FLASH [Vòng 9][07.10.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 9 Detailed Results & VODs

BOX 1-2 SP

BOX vs SP – Ngày 1 tuần 6 – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018